This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 7 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Zespole Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1. Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa na forum OECD • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi • opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, przede wszystkim w ramach przygotowań do cyklicznych przeglądów gospodarczych Polski na forum OECD • wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi OECD, instytucjami międzynarodowymi) • opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. posiedzenia Komitetu Przeglądów Gospodarczych i Rozwoju OECD) • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej
 • Zadanie 2: Zapewnianie obsługi organów pomocniczych Rządu (Międzyresortowy Zespół ds. OECD i Krajowy Koordynator Współpracy RP-OECD) • tworzenie dokumentacji związanej z powoływaniem ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych Rządu/ Ministerstwa • wsparcie administracyjne prac ciał kolegialnych (w tym m.in. prowadzenie dokumentacji z ich działalności) • obsługa merytoryczna posiedzeń ciał kolegialnych • udział w posiedzeniach ciał kolegialnych • przygotowywanie spotkań ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych pod względem organizacyjnym • tworzenie dokumentacji związanej z powoływaniem ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych Rządu/ Ministerstwa
 • Zadanie 3: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych nt. OECD • analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej • opracowywanie koncepcji graficznej • zlecanie i weryfikowanie tłumaczeń publikacji (np. polskiej wersji językowej przeglądu gospodarczego Polski na forum OECD) • dystrybucja publikacji/ materiałów promocyjnych • bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.
 • Zadanie 4: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk) na bazie dokumentacji OECD • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań etc. • gromadzenie danych • aktualizowanie danych • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie • formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji • konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 5: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa • tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń (np. w ramach misji Sekretariatu OECD przygotowujących przegląd gospodarczy Polski) • zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.) • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 6: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opracowywanie/ aktualizowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Zadanie 7: Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) • tworzenie koncepcji/ założeń dokumentu strategicznego • wyznaczanie celów dokumentu strategicznego • gromadzenie danych/ informacji/ źródeł • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • weryfikowanie/ analizowanie projektu dokumentu strategicznego • formułowanie zapisu dokumentu strategicznego • przeprowadzanie procedury zatwierdzania dokumentu strategicznego • aktualizowanie/ formułowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomacji ekonomicznej, funkcjonowania organizacji międzynarodowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DHM_72
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
100 total views, 1 today Print Job