This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 25 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Zielonej Gospodarki w Departamencie Innowacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany): • weryfikowanie/ analizowanie projektu dokumentu strategicznego • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • organizowanie prac grupy roboczej • dobór instrumentów wsparcia • przeprowadzanie procedury zatwierdzania dokumentu strategicznego • formułowanie zapisu dokumentu strategicznego • określanie zasad i trybu monitorowania dokumentu strategicznego • aktualizowanie/ formułowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych • wyznaczanie celów dokumentu strategicznego • gromadzenie danych/ informacji/ źródeł • tworzenie koncepcji/ założeń dokumentu strategicznego
 • Zadanie 2: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów • monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych) • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie/ opracowywanie/ aktualizowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych
 • Zadanie 3: Zarządzanie projektami pozakonkursowymi realizowanymi przez DIN MPIT w ramach działania 2.4.1 POIR, 2.4.2 POIR oraz projektów pozakonkursowych realizowanych z POPT 2014-2020 • określanie ogólnej koncepcji projektu i jego zmian, • analiza uwarunkowań, otoczenia biznesowego projektu • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu • rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów) • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • podsumowanie i ocena wyników projektów, • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie oraz proponowanie działań korygujących
 • Zadanie 4: Zarządzanie/ prowadzenie serwisów internetowych/ profili społecznościowych • pełnienie funkcji redaktora/ publikowanie materiałów na serwisach internetowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub obszarze związanym z tworzeniem legislacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o odpadach
 • znajomość procesu legislacyjnego UE
 • znajomość otoczenia systemowego, regulacyjnego i instytucjonalnego działalności gospodarczej w Polsce i w UE
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • kreatywność
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_14
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job