This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 15 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: akredytacji OWES i sprawozdawczości fundacji

w Wydziale ds. Fundacji i Monitorowania OWES w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości usług w ramach systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez przygotowanie i określenie zasad systemu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jego modyfikację,
 • ocenianie i monitorowanie działań w obszarze wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • udział w działaniach nadzorczych nad fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji,
 • ocenianie sprawozdań i rozliczanie dotacji udzielonych w ramach programu Ministra ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”,
 • opiniowanie dokumentów dotyczących systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i fundacji,
 • prezentowanie problematyki sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego, podczas konferencji, seminariów, szkoleń, a także posiedzeń zespołów międzyresortowych, komitetów, spotkań zespołów roboczych oraz innych ciał powołanych w celu realizacji działań w obszarze ekonomii społecznej,
 • udział w opracowywaniu projektów stanowisk Ministra w sprawach dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym fundacji i spółdzielczości socjalnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze związanym z sektorem pozarządowym lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Znajomość ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • Znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • Znajomość ustawy o fundacjach
 • Znajomość problematyki trzeciego sektora i ekonomii społecznej, w szczególności Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DES-2
Apply Online

Apply for this Job