This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 13 May 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: programowania działań na rzecz priorytetowych grup na rynku pracy

w Wydziale Strategii na rzecz Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • inicjowanie i opracowywanie projektów założeń i kierunków działań w ramach polityki rynku pracy, na rzecz określonych grup, takich jak ludzie młodzi, osoby defaworyzowane, napotykające na specyficzne trudności na rynku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją dokumentów programowych, takich jak „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, współpraca z jednostkami organizacyjnymi MRPiPS, innych ministerstw w Polsce i Komisji Europejskiej,
 • sporządzanie projektów stanowisk MRPiPS w zakresie prowadzonej polityki rynku pracy w odniesieniu do określonych grup,
 • opracowywanie projektów tez i wkładów do wystąpień publicznych w zakresie polityki rynku pracy,
 • reprezentowanie MRPiPS w pracach międzyresortowych, gremiów Komisji Europejskiej i organizacji międzynarodowych, w zakresie zagadnień dotyczących rynku pracy,
 • uczestniczenie w posiedzeniach komisji sejmowych oraz gremiach krajowych i zagranicznych ustalających kierunki rozwoju rynku pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub w tematyce rynku pracy, zatrudnienia
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Wiedza z zakresu polityki zatrudnienia i rynku pracy
 • Wiedza nt. strategii społeczno-gospodarczej UE
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DRP-2
Apply Online

Apply for this Job