This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 26 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: analiz rynku pracy

w Wydziale Analiz Rynku Pracy w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących rynku pracy, w szczególności w obszarze zatrudnienia (wielkości i struktury popytu i podaży rynku pracy), wysokości i struktury wynagrodzeń oraz kosztów pracy, z uwzględnieniem charakterystyk społeczno- ekonomicznych ludności oraz struktury zawodów,
 • współpraca z komórkami wiodącymi prowadzącymi prace legislacyjne, w zakresie opracowywania oceny skutków regulacji (OSR) projektowanych aktów legislacyjnych, w zakresie skutków finansowych regulacji,
 • udział w realizacji projektów badawczych, w tym współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,
 • przygotowywanie opinii dotyczących aktów legislacyjnych, w szczególności OSR w zakresie poprawności szacowanych skutków finansowych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz na zapytania obywateli z zakresu właściwości wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz społeczno-gospodarczych lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość zjawisk ekonomicznych polskiej gospodarki, w tym z zakresu rynku pracy
 • Znajomość bieżących wyzwań rynku pracy w Polsce
 • Umiejętność analizy informacji i zwięzłego formułowania wniosków
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność sprawnej komunikacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAE-3
Apply Online

Apply for this Job