This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 11 Mar 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: międzynarodowego prawa pracy

w Wydziale Międzynarodowego Prawa Pracy w Departamencie Prawa Pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • analizowanie i opiniowanie projektów unijnych aktów prawnych w zakresie indywidualnego prawa pracy,
 • opiniowanie wniosków o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
 • analizowanie indywidualnego prawa pracy pod kątem zgodności z międzynarodowym prawem pracy,
 • opracowywanie i prezentowanie merytorycznych opinii w zakresie indywidualnego prawa pracy podczas spotkań z innymi Departamentami, innymi urzędami oraz w spotkaniach na poziomie międzynarodowym (w tym bilateralnych),
 • przygotowywanie sprawozdań i wyjaśnień nt. polskiego prawa pracy w ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami, w tym OECD,
 • przygotowywanie materiałów i wkładów do instrukcji na posiedzenia organów pomocniczych Rady UE i Komisji Europejskiej oraz posiedzenia Rady,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi pisemnych na pytania osób fizycznych i prawnych na temat indywidualnego prawa pracy w świetle prawa UE oraz obsługa dyżuru telefonicznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata na stanowisku związanym z analizą aktów prawnych lub w obszarze międzynarodowego prawa pracy
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • Znajomość Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość zasad funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości UE i aktów regulujących postępowanie przed Trybunałem
 • Znajomość procesu decyzyjnego w UE
 • Znajomość przepisów z zakresu międzynarodowego prawa pracy, w tym dyrektyw UE z zakresu indywidualnego prawa pracy
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPR-4
Apply Online

Apply for this Job