This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 7 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: implementacji prawa i polityki społecznej UE

w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Europejskich w Departamencie Prawnym

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w opracowywaniu stanowisk MRPiPS wobec spraw stanowiących przedmiot postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, Sądem UE oraz Trybunałem EFTA,
 • realizacja zadań w ramach postępowań dotyczących zgodności prawa polskiego z prawem europejskim, prowadzonych przez Komisję Europejską oraz koordynowanie przygotowywań przez komórki organizacyjne stanowisk MRPiPS w ramach tych postępowań,
 • obsługa bazy notyfikacji krajowych środków wykonawczych, bazy postępowań w sprawie naruszeń, Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step), systemu EU Pilot w zakresie właściwości MRPiPS,
 • analizowanie i wskazywanie zakresu transpozycji aktów prawnych UE, badanie projektów aktów prawnych transponujących prawo UE, przygotowywanie propozycji projektów aktów prawnych transponujących prawo UE,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających do Departamentu pod kątem ich spójności z prawem UE w ramach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz monitorowanie działalności legislacyjnej instytucji UE w ww. dziedzinach prawa,
 • udzielanie odpowiedzi, rozpatrywanie zapytań i skarg od obywateli i przedsiębiorców z innych państw UE w zakresie właściwości MRPiPS, w systemie UE Pilot oraz za pomocą Systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI),
 • monitorowanie terminowej realizacji dostosowawczych zadań legislacyjnych wynikających dla Ministerstwa z aktów prawnych UE oraz dokumentów rządowych związanych z członkostwem Polski w UE,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego współpracującego z Centrum SOLVIT w ramach wspólnotowego systemu rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego, a także punktu kontaktowego w Biurze Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej TAIEX.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze prawa UE
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość instytucji, zasad funkcjonowania oraz procesu decyzyjnego UE
 • Znajomość zasad prawa UE
 • Znajomość przepisów unijnych dotyczących równego traktowania
 • Znajomość procedur przed organami sądowymi UE
 • Znajomość ustaw: o działach administracji rządowej, o radzie ministrów, o współpracy rady ministrów z sejmem i senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE
 • Znajomość polskiego prawa pracy
 • Umiejętność analizy tekstów prawnych
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DP-1
Apply Online

Apply for this Job