Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej聽 <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 17 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: integracji europejskiej i wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej

w Wydziale Analiz i Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej w Biurze Pe艂nomocnika Rz膮du do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych

ZAKRES ZADA艃

 • monitorowanie krajowego oraz mi臋dzynarodowego (w szczeg贸lno艣ci UE) stanu prawnego, a tak偶e innych dokument贸w zwi膮zanych z tematyk膮 sytuacji os贸b niepe艂nosprawnych, w tym analizowanie aktualnego stanu prawnego, analizowanie planowanych zmian prawnych, tworzenie zestawie艅/raport贸w oraz przekazywanie informacji zainteresowanym, zar贸wno na forum krajowym, jak i mi臋dzynarodowym,
 • udzia艂 w procesie mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy Ministerstwa w obszarze niepe艂nosprawno艣ci, wynikaj膮cej z cz艂onkostwa Polski w Unii Europejskiej, Organizacji Narod贸w Zjednoczonych oraz Radzie Europy, w tym wsp贸艂praca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie dokument贸w (lub wk艂ad贸w/uwag do nich), materia艂贸w i stanowisk, udzia艂 w spotkaniach i posiedzeniach, wsp贸艂praca z organizacjami i stowarzyszeniami mi臋dzynarodowymi, wsp贸艂praca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz dbanie o wymian臋 informacji,
 • udzia艂 w procesie wdra偶ania postanowie艅 Konwencji o prawach os贸b niepe艂nosprawnych poprzez wsp贸艂uczestniczenie w mi臋dzyresortowym uzgadnianiu stanowisk oraz bie偶膮ce monitorowanie tego procesu w ramach mi臋dzyresortowego Zespo艂u do spraw wykonywania postanowie艅 Konwencji o prawach os贸b niepe艂nosprawnych,
 • przygotowywanie, opiniowanie, uzgadnianie i konsultowanie projekt贸w stanowiska rz膮du lub uwag Biura w zakresie tematyki os贸b niepe艂nosprawnych,
 • prowadzenie analiz w zakresie dzia艂ania r贸偶nych organizacji mi臋dzynarodowych oraz innych podmiot贸w na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, w tym gromadzenie, aktualizowanie danych i dokument贸w, opracowywanie informacji, konsultowanie raport贸w oraz udost臋pnianie informacji zainteresowanym podmiotom i instytucjom.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze polityki spo艂ecznej odnosz膮cej si臋 do os贸b niepe艂nosprawnych lub integracji europejskiej lub wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej
 • Bardzo dobra znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
 • Znajomo艣膰 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych
 • Wiedza z zakresu polityki spo艂ecznej odnosz膮cej si臋 do os贸b niepe艂nosprawnych
 • Wiedza o organizacjach mi臋dzynarodowych i ich dzia艂aniach na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych
 • Wiedza na temat kompetencji instytucji UE, polityki i dzia艂a艅 UE oraz integracji europejskiej
 • Umiej臋tno艣膰 analizy i syntezy informacji
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka obcego na wymaganym poziomie lub o艣wiadczenie o znajomo艣ci j臋zyka obcego na wymaganym poziomie
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 20.09.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: BON-18

INNE INFORMACJE:

W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod wzgl臋dem spe艂niania wymaga艅 formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiej臋tno艣ci.

Oferujemy:
– umow臋 o prac臋, ciekawe zadania, prac臋 w du偶ej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mno偶nik kwoty bazowej stanowi膮cy wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,0.

Uwagi dotycz膮ce wymaganych dokument贸w i o艣wiadcze艅:
– o艣wiadczenia prosimy sk艂ada膰 zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow聽,
– o艣wiadczenia musz膮 by膰 opatrzone dat膮 i podpisane w艂asnor臋cznie,
– dokumentem potwierdzaj膮cym wykszta艂cenie jest kopia dyplomu lub za艣wiadczenie z uczelni,
– w przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub uzyskania tytu艂u zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o do艂膮czenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego lub nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku przedstawienia dokument贸w w j臋zyku obcym nale偶y do艂膮czy膰 r贸wnie偶 ich t艂umaczenie na j臋zyk polski dokonane przez t艂umacza przysi臋g艂ego
– spe艂nienie wymagania w zakresie d艂ugo艣ci do艣wiadczenia zawodowego nale偶y udokumentowa膰 kopiami dokument贸w jednoznacznie potwierdzaj膮cymi zamkni臋ty okres 艣wiadczenia pracy (m. in. kopiami 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu, za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych 艣wiadczenie pracy w ramach um贸w cywilnoprawnych lub wolontariatu/sta偶y/praktyk). Umowy o prac臋, umowy cywilnoprawne nie s膮 dokumentami potwierdzaj膮cymi okresy do艣wiadczenia zawodowego.

Uwaga! Weryfikacja spe艂niania przez kandydatki/kandydat贸w wymaga艅 formalnych dokonana zostanie na podstawie dokument贸w wymienionych w cz臋艣ci 鈥瀢ymagane dokumenty i o艣wiadczenia鈥. W zwi膮zku z tym podkre艣lamy, 偶e kompletne aplikacje to takie, kt贸re zawieraj膮 wszystkie wymagane dokumenty i w艂asnor臋cznie podpisane o艣wiadczenia.

W ofercie nale偶y poda膰 dane kontaktowe 鈥 adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty mo偶na sk艂ada膰 w godzinach pracy Urz臋du (8:15-16:15).

Do sk艂adania dokument贸w zach臋camy r贸wnie偶 osoby niepe艂nosprawne.

Uprzejmie informujemy, 偶e skontaktujemy si臋 drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie z osobami, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania formalne.

Nasz urz膮d jest pracodawc膮 r贸wnych szans i wszystkie aplikacje s膮 rozpatrywane z r贸wn膮 uwag膮 bez wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, narodowo艣膰, przekonania polityczne, przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj臋 seksualn膮 czy te偶 jak膮kolwiek inn膮 cech臋 prawnie chronion膮.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr tel. 22 661-13-63, 22 661-13-14 lub 22 661-13-26.

Apply Online

Apply for this Job