This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 17 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie krajowego oraz międzynarodowego (w szczególności UE) stanu prawnego, a także innych dokumentów związanych z tematyką sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym analizowanie aktualnego stanu prawnego, analizowanie planowanych zmian prawnych, tworzenie zestawień/raportów oraz przekazywanie informacji zainteresowanym, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym,
 • udział w procesie międzynarodowej współpracy Ministerstwa w obszarze niepełnosprawności, wynikającej z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Radzie Europy, w tym współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów (lub wkładów/uwag do nich), materiałów i stanowisk, udział w spotkaniach i posiedzeniach, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi, współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz dbanie o wymianę informacji,
 • udział w procesie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych poprzez współuczestniczenie w międzyresortowym uzgadnianiu stanowisk oraz bieżące monitorowanie tego procesu w ramach międzyresortowego Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie, opiniowanie, uzgadnianie i konsultowanie projektów stanowiska rządu lub uwag Biura w zakresie tematyki osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie analiz w zakresie działania różnych organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym gromadzenie, aktualizowanie danych i dokumentów, opracowywanie informacji, konsultowanie raportów oraz udostępnianie informacji zainteresowanym podmiotom i instytucjom.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych lub integracji europejskiej lub współpracy międzynarodowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych
 • Wiedza o organizacjach międzynarodowych i ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Wiedza na temat kompetencji instytucji UE, polityki i działań UE oraz integracji europejskiej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-18

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
– umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,0.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
– spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-63, 22 661-13-14 lub 22 661-13-26.

Apply Online

Apply for this Job