This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 1 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: agencje zatrudnienia i programy rynku pracy

w Wydziale Form Wsparcia Zatrudnienia w Departamencie Rynku Pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • ­udzielanie wyjaśnień oraz opracowywanie wytycznych dotyczących stosowania przepisów, w szczególności w zakresie działalności agencji zatrudnienia,
 • ­opracowywanie, realizowanie i monitorowanie projektów pilotażowych oraz projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 • ­opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia,
 • ­opiniowanie zgłaszanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy projektów pilotażowych oraz udzielanie odpowiedzi,
 • ­opracowywanie analiz służących ocenie sytuacji i obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie agencji zatrudnienia, w tym współpraca przy opracowaniu formularzy statystycznych i objaśnień do formularzy, gromadzących informacje w tych zakresach,
 • przygotowywanie i postępowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych i realizacja umów zawartych z wykonawcami,
 • przygotowywanie projektów ministrów wobec interpelacji i zapytań posłów i senatorów oraz przygotowywanie opinii, wyjaśnień i stanowisk w zakresie funkcji Wydziału dla potrzeb: kierownictwa Ministerstwa i Departamentu, klucze organizacyjne Ministerstwa, administracji rządowej i rozwoju rynku pracy, parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • udział w grupach roboczych, spotkaniach i konferencjach w celu prezentowania kontaktów DRP i MRPiPS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zakresie rynku pracy
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość zasad wykorzystywanych niepublicznego pośrednictwa pracy
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w zakresie działalności agencji zatrudnienia
 • Wiedza o strukturze i kompetencjach służbowych zatrudnienia
 • Znajomość przepisów prawa umów w zakresie działalności regulowanej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiągnięcia
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie korzystania z zestawu / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 11.10.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjne i na kopercie: DRP-9

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie ogłoszeniu o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
– umowa o pracę, ciekawe zadania, praca w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla kwot wynosi 2,0.

Uwagi dotyczące dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia zawierają składane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow  ,
– oświadczenia wymagają być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie JEST kopia dyplomu LUB zaświadczenie z Uczelni,
– w przypadku ukończenia studiów Wyższych LUB uzyskania Tytułu Zawodowego na Uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do Aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego LUB nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku tłumaczenie dokumentów dokonanych przez tłumacza przysięgłego,
– spełnianie wymagań w zakresie długości korzystania z dokumentów wymaga jednoznacznie potwierdzonych zamkniętych okresów pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie usług w zakresie umów cywilnoprawnych lub wolontariatu / staży / praktyk). Umowy o pracę, umowa cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy uzyskane przygotowania.

Uwaga! Weryfikacja spełniająca kryteria kandydatów / kandydatów spełniających wymogi formalne dokonuje się na podstawie dokumentów zawartych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8: 15-16: 15).

Do sporządzania dokumentów dotyczących decyzji również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z obsługą, które wymagają wymagań formalnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez ograniczeń na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność powiązaną, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też trzeba używać wszystkich cech prawnie chroniona.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661–13–63, 22 661–13–14 lub 22 661–13–26.

Apply Online

Apply for this Job