This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 7 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Parlamentarnych w Departamencie Prawnym

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie praktyk z odpowiedziami na interpelacje, zapytanie poselskie, dezyderaty, opinie oraz interwencje poselskie i senatorskie, w tym kierowanie tymi tymi sprawami, kierowanie ich do funkcji zarządzania organizacjami Ministerstwa,
 • koordynowanie praktyk związanych z udziałem Ministra, wszystkich członków kierownictwa oraz pracowników MRPiPS w praktyce Parlamentu i obsługi rozpiętości z przygotowaniem materiałów przez właściwe departamenty dla Ministra,
 • opracowano odpowiedzi zbiorcze w zakresie sejmowych i senackich na podstawie informacji przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa,
 • monitorowanie prac parlamentarnych i projektowych ustaw z zakresu działalności Ministra,
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów zawartych w tłumaczeniach i zapytaniach poselskich oraz materiałów i dokumentów zawartych w sprawozdaniach Sejmu i Senatu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość Regulaminu Sejmu i Senatu
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość korzystania z pracy Rady Ministrów
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu Etyki Służby Cywilnej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na osiągnięcia
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie korzystania z zestawu / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 18.10.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjne i na kopercie: DP-3

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
– umowa o pracę, ciekawe zadania, praca w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla kwot wynosi 2,0.

Uwagi dotyczące dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia zawierają składane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow  ,
– oświadczenia wymagają być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie JEST kopia dyplomu LUB zaświadczenie z Uczelni,
– w przypadku ukończenia studiów Wyższych LUB uzyskania Tytułu Zawodowego na Uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do Aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego LUB nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku tłumaczenie dokumentów dokonanych przez tłumacza przysięgłego,
– spełnianie wymagań w zakresie długości korzystania z dokumentów wymaga jednoznacznie potwierdzonych zamkniętych okresów świadczenia pracy (m. in. Umowy o pracę, umowa cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy uzyskane przygotowania.

Uwaga! Weryfikacja spełniająca kryteria kandydatów / kandydatów spełniających wymogi formalne dokonuje się na podstawie dokumentów zawartych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8: 15-16: 15).

Do sporządzania dokumentów dotyczących decyzji również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z obsługą, które wymagają wymagań formalnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez ograniczeń na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność powiązaną, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też trzeba użyć wszystkich cech prawnie chroniona.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661–13–64, 22 661–13–14 lub 22 661–13–63.

Apply Online

Apply for this Job