This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 21 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obsługi projektów

w Wydziale Dostępności i Integracji Społecznej w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES ZADAŃ

 • ocenianie projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER, w tym dokonywanie oceny formalno-merytorycznej/merytorycznej lub strategicznej,
 • współpraca przy opracowywaniu założeń i regulaminów konkursów w ramach Działań nadzorowanych przez Wydział oraz udział w procedurze oceny, negocjacji, wyboru i podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych,
 • obsługa projektów konkursowych i pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań nadzorowanych przez Wydział, monitorowanie postępu rzeczowego, weryfikowanie wniosków o płatność, rozpatrywanie proponowanych zmian oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesu wdrażania projektów,
 • gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących monitorowanych projektów (w tym opracowywanie raportów, zestawień, tabel monitorujących),
 • współpraca przy przygotowaniu informacji kwartalnych oraz okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działań nadzorowanych przez Wydział i przekazywanie ich odpowiednim podmiotom,
 • udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych w ramach PO WER oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych przekazywanych do Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze funduszy strukturalnych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość zagadnień z obszaru polityki społecznej (w tym pomocy społecznej, wsparcia dla niepełnosprawnych)
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Znajomość PO WER, w tym: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER i Systemu Realizacji PO WER
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dział II, rozdział 1-3)
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DWF-5
56 total views, 1 today Print Job