This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 26 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: przedsiębiorczości

w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie, w zakresie właściwości Stanowiska, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania parlamentarzystów oraz organów administracji państwowej i udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania, skargi, wnioski i petycje obywateli,
 • prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu udzielonej pożyczki i należnego oprocentowania pożyczki oraz odsetek z tytułu nieterminowej spłaty pożyczki,
 • uczestniczenie w realizacji oraz monitorowaniu efektów finansowych i rzeczowych programów „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” i „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” w zakresie opracowywania projektów umów na finansowanie pożyczek,
 • prowadzenie współpracy przy przygotowywaniu merytorycznych opinii i stanowisk Departamentu dotyczących realizowanych programów w zakresie przedsiębiorczości, w tym uczestnictwo i przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Dialogu Społecznego i Zespołów Problemowych oraz seminaria, konferencje, na których poruszane są kwestie pozostające w kompetencjach Stanowiska,
 • prowadzenie współpracy przy opracowaniu założeń projektów ustaw i projektów ustaw w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych,
 • wnoszenie wkładów przy opracowywaniu dokumentów dotyczących zasad restrukturyzacji zatrudnienia oraz przy opracowywaniu programów osłonowych kierowanych do pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji sektorów gospodarki narodowej i innych działań związanych z upadłością lub likwidacją podmiotów gospodarczych,
 • uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień wewnątrz MRPiPS i z innymi instytucjami związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań prawnych w obszarze małej przedsiębiorczości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze związanym ze wspieraniem działań na rzecz rynku pracy, wspieraniem przedsiębiorczości lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DF-25
48 total views, 1 today Print Job