This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 26 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: przedsi臋biorczo艣ci

w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Przedsi臋biorczo艣ci w Departamencie Funduszy

ZAKRES ZADA艃

 • przygotowywanie, w zakresie w艂a艣ciwo艣ci Stanowiska, projekt贸w odpowiedzi na interpelacje i zapytania parlamentarzyst贸w oraz organ贸w administracji pa艅stwowej i udzielanie wyja艣nie艅 oraz odpowiedzi na zapytania, skargi, wnioski i petycje obywateli,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z umarzaniem nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym z tytu艂u udzielonej po偶yczki i nale偶nego oprocentowania po偶yczki oraz odsetek z tytu艂u nieterminowej sp艂aty po偶yczki,
 • uczestniczenie w realizacji oraz monitorowaniu efekt贸w finansowych i rzeczowych program贸w 鈥濸ierwszy biznes 鈥 Wsparcie w starcie鈥 i 鈥濸ierwszy biznes 鈥 Wsparcie w starcie II鈥 w zakresie opracowywania projekt贸w um贸w na finansowanie po偶yczek,
 • prowadzenie wsp贸艂pracy przy przygotowywaniu merytorycznych opinii i stanowisk Departamentu dotycz膮cych realizowanych program贸w w zakresie przedsi臋biorczo艣ci, w tym uczestnictwo i przygotowywanie materia艂贸w na posiedzenia Rady Dialogu Spo艂ecznego i Zespo艂贸w Problemowych oraz seminaria, konferencje, na kt贸rych poruszane s膮 kwestie pozostaj膮ce w kompetencjach Stanowiska,
 • prowadzenie wsp贸艂pracy przy opracowaniu za艂o偶e艅 projekt贸w ustaw i projekt贸w ustaw w zakresie wydatkowania 艣rodk贸w przeznaczonych na finansowanie po偶yczek na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych,
 • wnoszenie wk艂ad贸w przy opracowywaniu dokument贸w dotycz膮cych zasad restrukturyzacji zatrudnienia oraz przy opracowywaniu program贸w os艂onowych kierowanych do pracownik贸w zwalnianych w wyniku restrukturyzacji sektor贸w gospodarki narodowej i innych dzia艂a艅 zwi膮zanych z upad艂o艣ci膮 lub likwidacj膮 podmiot贸w gospodarczych,
 • uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnie艅 wewn膮trz MRPiPS i z innymi instytucjami zwi膮zanych z wprowadzaniem nowych rozwi膮za艅 prawnych w obszarze ma艂ej przedsi臋biorczo艣ci.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze na kierunku prawo
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze zwi膮zanym ze wspieraniem dzia艂a艅 na rzecz rynku pracy, wspieraniem przedsi臋biorczo艣ci lub w jednostkach sektora finans贸w publicznych
 • Znajomo艣膰 ustawy Prawo przedsi臋biorc贸w
 • Znajomo艣膰 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepis贸w wykonawczych
 • Znajomo艣膰 ustawy o finansach publicznych
 • Znajomo艣膰 Kodeksu post臋powania administracyjnego
 • Znajomo艣膰 ustawy o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego pa艅stwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego pa艅stwa, kt贸rego obywatele na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego posiadaj膮 prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe
 • Niekaralno艣膰 zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej lub pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 10.12.2018
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: DF-25
Apply Online

Apply for this Job