This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, praw osób niepełnosprawnych i współpracy z samorządami

w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii z zakresu rehabilitacji społecznej oraz praw osób niepełnosprawnych w ramach właściwości Wydziału,
 • przygotowywanie opinii, wkładów merytorycznych do projektów aktów normatywnych, programów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie materiałów dla Biura dotyczących oceny wpływu obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawnych na sytuację osób niepełnosprawnych oraz propozycji nowych regulacji prawnych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie wkładu do projektu corocznej informacji o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia powiatowym i wojewódzkim samorządom w zakresie opracowywania programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i przedstawianie merytorycznych opinii dotyczących problematyki rehabilitacji osób niepełnosprawnych na spotkaniach informacyjnych i konferencjach organizowanych przez różne podmioty oraz w ramach prac zespołów (w tym zewnętrznych) realizujących zadania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze problematyki społecznej lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej
 • Znajomość przepisów dotyczących samorządów i administracji rządowej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-1
61 total views, 1 today Print Job