This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 22 May 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: analityczno-diagnostycznych

w Wydziale Analiz i Statystyki w Departamencie Rynku Pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie sytuacji na rynku pracy, gromadzenie danych nt. sytuacji na rynku pracy, w tym również wykraczających poza statystykę publiczną, przygotowywanie materiałów informacyjnych, raportów, analiz, diagnoz sytuacji na rynku pracy,
 • przygotowywanie propozycji badań statystycznych dotyczących rynku pracy prowadzonych przez ministra właściwego ds. pracy, w tym, po uzgodnieniu z innymi wydziałami zakresu planowanych zmian, przygotowywanie propozycji opisu badań celem włączenia do Rozporządzenia o programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok oraz współuczestniczenie w opracowywaniu wzorów formularzy sprawozdawczych i objaśnień ich wypełniania, wprowadzanie wymaganych informacji do Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) GUS,
 • przygotowywanie informacji z zakresu działania Wydziału na potrzeby zainteresowanych instytucji, organizacji i osób fizycznych oraz na stronę internetową Ministerstwa,
 • przygotowywanie opisów działań podejmowanych na rynku pracy oraz danych obrazujących podejmowane działania,
 • współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Departamentem Informatyki, Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz oraz innymi jednostkami w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie we współpracy z Wydziałem Instytucjonalnej Obsługi Ryku Pracy spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem wykonania zadań zlecanych przez ministra właściwego ds. pracy w ramach umów zawieranych z zarządami województw na dofinansowanie części zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy,
 • organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach oraz spotkaniach, prowadzenie doradztwa dla urzędów pracy w zakresie statystyki, badań i analiz rynku pracy, udzielanie wyjaśnień, proponowanie rozwiązań pojawiających się problemów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych lub społecznych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie analizy danych statystycznych lub badań społecznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość problematyki rynku pracy w Polsce
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość statystyki i umiejętność interpretowania danych statystycznych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DRP-3
Apply Online

Apply for this Job