This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: koordynacji udziału MRPiPS w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej

w Wydziale do Spraw Procesu Decyzyjnego w UE w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań dotyczących wypracowania stanowiska resortu na posiedzenia Rady Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER),
 • opracowywanie projektów stanowisk Rządu do dokumentów unijnych, jak również uwag i opinii do dokumentów, w szczególności skierowanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich (KSE),
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektów stanowisk Rządu do dokumentów UE, w tym m.in. w kontekście współpracy resortu z Parlamentem RP w zakresie spraw związanych z członkostwem RP w UE,
 • współpraca z pracownikami innych ministerstw i urzędów centralnych przy opracowywaniu projektów stanowisk dotyczących udziału przedstawicieli Polski w odpowiednich formacjach Rady UE oraz grup roboczych i komitetów Rady,
 • zapewnianie merytorycznej obsługi wyjazdów zagranicznych Członków Kierownictwa Ministerstwa i wizyt zagranicznych, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej składanych Ministrowi, Sekretarzowi Stanu i Podsekretarzom Stanu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zakresie problematyki związanej z Unią Europejską
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Wiedza ogólna na temat spraw międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania i procesu decyzyjnego w UE
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DWM-1
Apply Online

Apply for this Job