This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 28 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: prawnych i upowszechniania ekonomii społecznej i solidarnej

w Wydziale Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów dotyczących ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej,
 • udział w uzgodnieniach i konsultacjach projektów aktów prawnych dotyczących ekonomii społecznej i solidarnej,
 • przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu upowszechnianie ekonomii społecznej i solidarnej, przede wszystkim w zakresie spółdzielczości socjalnej, w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, wkładów do dokumentów strategicznych i programowych, organizowanie konferencji i innych spotkań informacyjnych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz wystąpienia parlamentarzystów dotyczące ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej,
 • opracowywanie projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i oceny skutków regulacji (OSR) dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej,
 • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych i innych dokumentów opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne urzędy,
 • promowanie zasad i form współdziałania przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej z administracją rządową i samorządową.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych regulujących funkcjonowanie sektora pozarządowego i ekonomii społecznej
 • Znajomość problematyki funkcjonowania trzeciego sektora i ekonomii społecznej
 • Znajomość procedur legislacyjnych (ustawy o Radzie Ministrów, regulaminów prac Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zasad techniki prawodawczej)
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DES-1
60 total views, 1 today Print Job