This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analiz i informacji

w Wydziale Analiz i Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej w Biurze Pe艂nomocnika Rz膮du ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych

ZAKRES ZADA艃

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz opracowywanie informacji zawieraj膮cych wnioski z bada艅 i analiz w obszarze niepe艂nosprawno艣ci, jak te偶 informacji analityczno-diagnostycznych na temat sytuacji os贸b niepe艂nosprawnych, wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych,
 • opracowywanie i monitorowanie projekt贸w strategii i program贸w dotycz膮cych os贸b niepe艂nosprawnych oraz przygotowywanie opinii projekt贸w strategicznych dokument贸w krajowych i wk艂ad贸w merytorycznych do projekt贸w raport贸w i dokument贸w, tak偶e organizacji mi臋dzynarodowych, w zakresie analizy danych statystycznych odnosz膮cych si臋 do problematyki os贸b niepe艂nosprawnych,
 • udzia艂 w opracowywaniu projektu bud偶etu zadaniowego Biura, monitorowanie realizacji dzia艂a艅 uj臋tych w bud偶ecie Biura na dany rok oraz przygotowywaniu sprawozdawczo艣ci w tym zakresie,
 • udzia艂 w opracowywaniu informacji i monitorowaniu dzia艂a艅 zwi膮zanych z procesem analizy ryzyka i kontroli zarz膮dczej na poziomie Biura,
 • udzia艂 w pracach zwi膮zanych z przygotowywaniem za艂o偶e艅 do rocznego planu finansowego i planu dzia艂alno艣ci PFRON oraz opracowywaniem informacji na temat realizacji zada艅 wynikaj膮cych z nadzoru Pe艂nomocnika Rz膮du ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych nad merytoryczn膮 dzia艂alno艣ci膮 PFRON,
 • przygotowywanie projekt贸w odpowiedzi i wyja艣nie艅 na interpelacje, wyst膮pienia i zapytania poselskie, wyst膮pienia i o艣wiadczenia senator贸w oraz wyst膮pienia Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • udzia艂 w pracach wynikaj膮cych ze sprawowanego przez Biuro nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad sprawozdaniem statystycznym dotycz膮cym bezrobocia rejestrowanego os贸b niepe艂nosprawnych MRPiPS-07 oraz pracach zwi膮zanych z opiniowaniem akt贸w prawnych i dokument贸w normatywnych dotycz膮cych realizacji programu bada艅 statystycznych statystyki publicznej (PBSSP),
 • udzia艂 w pracach Biura zwi膮zanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i opracowywaniem danych statystycznych dotycz膮cych realizacji postanowie艅 Konwencji o prawach os贸b niepe艂nosprawnych.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 2 lata przy sporz膮dzaniu analiz danych lub bada艅 spo艂ecznych lub danych o charakterze sprawozdawczym
 • Bardzo dobra znajomo艣膰 j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomo艣膰 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych
 • Znajomo艣膰 ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu polityki spo艂ecznej odnosz膮cej si臋 do os贸b niepe艂nosprawnych, w tym w obszarze rynku pracy
 • Znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu finans贸w publicznych
 • Znajomo艣膰 metodologii prowadzenia bada艅 statystycznych i bada艅 spo艂ecznych w Polsce
 • Umiej臋tno艣膰 analizy i syntezy informacji
 • Rzetelno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 organizacji pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w
 • Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy
 • Komunikatywno艣膰
 • Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera: MS Office, w tym bardzo dobra znajomo艣膰 programu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka obcego na wymaganym poziomie lub o艣wiadczenie o znajomo艣ci j臋zyka obcego na wymaganym poziomie
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 13.02.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem w li艣cie motywacyjnym i na kopercie: BON-3
Apply Online

Apply for this Job