This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analiz i informacji

w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz opracowywanie informacji zawierających wnioski z badań i analiz w obszarze niepełnosprawności, jak też informacji analityczno-diagnostycznych na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i monitorowanie projektów strategii i programów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie opinii projektów strategicznych dokumentów krajowych i wkładów merytorycznych do projektów raportów i dokumentów, także organizacji międzynarodowych, w zakresie analizy danych statystycznych odnoszących się do problematyki osób niepełnosprawnych,
 • udział w opracowywaniu projektu budżetu zadaniowego Biura, monitorowanie realizacji działań ujętych w budżecie Biura na dany rok oraz przygotowywaniu sprawozdawczości w tym zakresie,
 • udział w opracowywaniu informacji i monitorowaniu działań związanych z procesem analizy ryzyka i kontroli zarządczej na poziomie Biura,
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem założeń do rocznego planu finansowego i planu działalności PFRON oraz opracowywaniem informacji na temat realizacji zadań wynikających z nadzoru Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nad merytoryczną działalnością PFRON,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje, wystąpienia i zapytania poselskie, wystąpienia i oświadczenia senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • udział w pracach wynikających ze sprawowanego przez Biuro nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad sprawozdaniem statystycznym dotyczącym bezrobocia rejestrowanego osób niepełnosprawnych MRPiPS-07 oraz pracach związanych z opiniowaniem aktów prawnych i dokumentów normatywnych dotyczących realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP),
 • udział w pracach Biura związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata przy sporządzaniu analiz danych lub badań społecznych lub danych o charakterze sprawozdawczym
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych, w tym w obszarze rynku pracy
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość metodologii prowadzenia badań statystycznych i badań społecznych w Polsce
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-3
53 total views, 1 today Print Job