This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 27 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

w Wydziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie Prawa Pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w celu podniesienia jakości prawa w tej dziedzinie oraz zwiększenia zakresu i poziomu prawnej ochrony pracy, a także zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym, w tym z prawem Unii Europejskiej,
 • analiza polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod względem dostosowania do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej, dokumentów Rady Europy (w szczególności Europejskiej Karty Społecznej) i postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych analiz,
 • opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi Ministra na zapytania i interpelacje poselskie, oświadczenia senatorów, pytania kierowane przez inne resorty oraz pytania obywateli i instytucji dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w posiedzeniach Komisji Oceny Prac Naukowych na temat prac badawczych, realizowanych w ramach programów wieloletnich przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • opracowywanie materiałów i informacji na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze problematyki bhp
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B1)
 • Znajomość problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności działu X Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość dyrektyw UE i konwencji MOP dotyczących bhp
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPR-3
21 total views, 1 today Print Job