This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 7 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analiz sytuacji społecznej rodzin

w Wydziale Analiz Społecznych w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie prac badawczych i analitycznych dotyczących sytuacji społecznej rodzin, w tym przygotowanie diagnozy obszarów polityk wpływających na tę sytuację oraz wpływu rozwiązań prawnych z obszaru rynku pracy i zabezpieczenia społecznego na rodzinę,
 • opracowywanie cyklicznych informacji o sytuacji społecznej rodzin z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej,
 • analiza polityk państwa wspierających rodziny oraz ich wpływu na sytuację na rynku pracy, możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, sytuację dochodową rodziny oraz przekazywanie odpowiedniej informacji w tym zakresie podmiotom zainteresowanym,
 • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych, programów i strategii oraz innych dokumentów krajowych i zagranicznych w kontekście ich wpływu na sytuację społeczną rodzin,
 • współpraca przy realizacji projektów realizowanych przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz lub inne Departamenty Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanych ze środków EFS, a także innych projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze badań społeczno-gospodarczych lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Wiedza z zakresu sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin
 • Wiedza z zakresu zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość ekonometrii i metod ilościowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAE-2
Apply Online

Apply for this Job