This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 8 May 2019

Job Description

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Informacji i Promocji w Departamencie Promocji i Jakości Żywności

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • przygotowywanie oraz udział w wystawach, targach branżowych krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • udział w realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami podległymi i nadzorowanymi w szczególności z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • udział w realizacji i przygotowywaniu Planu Zamówień Publicznych,
 • udział w przygotowywaniu planu działań informacyjno-promocyjnych dla Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • roczny staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks cywilny,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • wiedza z zakresu promocji produktów, marketingu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych,
 • 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze promocji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze promocji,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w PJ”.
Apply Online

Apply for this Job