This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty ds. regulacji gospodarczych

Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 18 Dec 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Dokonywanie analiz prawnych
 • 2. Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.
 • 3. Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego
 • 4. Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami – nadzór merytoryczny nad Urzędem Zamówień Publicznych
 • 5. Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich
 • 6. Udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa
 • 7. Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze zamówień publicznych lub w przygotowywaniu analiz prawno-gospodarczych
 •  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 •  znajomość przepisów dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 •  znajomość zasad techniki prawodawczej
 •  znajomość sytuacji gospodarczej Polski
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 •  organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – CV lub życiorys
 • – Na pierwszym etapie rekrutacji wymagane jest dostarczenie cv/życiorysu i zgody na przetwarzanie danych. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym 1. Kopię dokumentów poświadczających wykształcenie własnoręcznie podpisane: 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub na adres mailowy: kariera@mr.gov.plDokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  BZL
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DDR_237_z

244 total views, 1 today Print Job