This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 7 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: ds. prawa i polityki UE w zakresie migracji i azylu

w Zespole do spraw europejskiego wymiaru polityki migracyjnej i granicznej Departamentu Spraw Międzynarodowych

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw z zakresu polityki UE w wyznaczonym obszarze merytorycznym.
 • Analizowanie i opiniowanie projektów dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE, będących przedmiotem prac eksperckich w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady UE i Rady Europejskiej, w celu wypracowania stanowiska RP.
 • Opracowywanie instrukcji i sprawozdań z gremiów roboczych Rady UE w wyznaczonym obszarze merytorycznym (na poziomie grup roboczych i komitetów) i Komisji Europejskiej oraz zapewnienie realizacji wniosków wynikających z prac tych gremiów.
 • Główne obsługiwane gremia decyzyjne UE: jako ekspert wiodący – Strategiczny Komitet ds. imigracji, granic i azylu SCIFA (w wyznaczonym obszarze merytorycznym), Grupa Robocza do spraw Azylu / Nadzór: Zarząd Agencji Unii Europejskiej do Spraw Azylu.
 • Pełnienie, w wyznaczonym obszarze merytorycznym, roli eksperta wiodącego przy przygotowaniu instrukcji dla przedstawiciela RP na posiedzenia COREPER 2 oraz na posiedzenia Rady UE ds. WSiSW oraz Rady Europejskiej.
 • Przygotowywanie dokumentów analitycznych, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł danych oraz analiz własnych, stanowiących podstawę do formułowania stanowiska RP w określonym obszarze polityki europejskiej.
 • Przygotowywanie materiałów tezowych i informacyjnych w zakresie wyznaczonego obszaru merytorycznego na potrzeby Kierownictwa MSWiA, Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa RM.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze polityki europejskiej
 • Znajomość acquis communautaire Unii Europejskiej
 • Znajomość międzynarodowego i krajowego dorobku prawnego w obszarze zagadnień migracyjnych, azylowych i praw podstawowych
 • Znajomość procedur i struktur administracyjnych w RP; znajomość zasad legislacji
 • Znajomość protokołu dyplomatycznego
 • Zaawansowana znajomość systemu kompetencyjnego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność negocjowania
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, rzetelność, umiejętność komunikacji, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub w obszarze nauk politologicznych
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze polityki europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych
 • Znajomość – innego niż język polski i język angielski – języka oficjalnego Unii Europejskiej na poziomie komunikacyjnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie (rodzaj wykształecenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych” – http://www.mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/praca-w-mswia/8682,Praca-w-MSWiA.html
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe wykształcenie (rodzaj wykształcenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa
  Dopisek na kopercie i w liście motywacyjnym: DSM/Zdsewpmig główny specjalista – zastępstwo
  Osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w godz. 8.00-16.00
95 total views, 1 today Print Job