This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 29 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: ds. obsługi i organizacji spotkań zagranicznych

w Wydziale Protokołu i Organizacji Departamentu Spraw Międzynarodowych

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie i monitorowanie wykonania umowy na zakup biletów lotniczych i usług tłumaczeniowych na potrzeby MSWiA, w wymiarze merytorycznym i finansowym, z uwzględnieniem zapotrzebowania całego Ministerstwa.
 • Kompleksowa obsługa wyjazdów międzynarodowych Kierownictwa Ministerstwa oraz Kierownictwa Departamentu.
 • Przygotowywanie pod względem organizacyjno-protokolarnym spotkań bilateralnych i multilateralnych na szczeblu Kierownictwa MSWiA.
 • Przygotowywanie zestawień finansowych dotyczących kosztów organizowanych wyjazdów i kosztów tłumaczeń na potrzeby sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do całego Ministerstwa.
 • Prowadzenie uzgodnień i negocjacji z podmiotami zewnętrznymi (w tym z wykonawcami reprezentującymi sektor prywatny), będącymi kontrahentami MSWiA w związku z organizacją wyjazdów, spotkań i konferencji międzynarodowych.
 • Udział w pracach związanych z prowadzeniem postępowań w trybie zamówień publicznych: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze organizacji wyjazdów zagranicznych
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów z zakresu finansów, zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość procedur administracyjnych obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku lotniczego i tłumaczeniowego
 • Umiejętność koordynacji projektów w administracji publicznej
 • Umiejętność organizacji złożonych wydarzeń międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, rzetelność, umiejętność komunikacji, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w obszarze stosunków międzynarodowych lub administracji lub europeistyki
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w obszarze organizacji i protokołu
 • Znajomość – innego niż język polski i język angielski – języka oficjalnego Unii Europejskiej na poziomie komunikacyjnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie (rodzaj
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych” – http://www.mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/praca-w-mswia/8682,Praca-w-MSWiA.html
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe wykształcenie (rodzaj wykształcenia)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DSM/WPO specjalista – zastępstwo
  W Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  w godz. 8.00-16.00
95 total views, 1 today Print Job