This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 4 Sep 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: prawa Unii Europejskiej (prawo finansowe i podatkowe)

w Departamencie Prawa Unii Europejskiej

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie projektów opinii do projektów aktów prawnych, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem UE.
 • Prezentacja i uzgadnianie stanowiska MSZ w sprawie zgodności przepisów z prawem UE, w celu opracowania brzmienia przepisów aktów prawnych.
 • Przygotowanie oraz prezentacja na rozprawach pism procesowych i wystąpień, w celu zapewnienia reprezentacji RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA.
 • Koordynacja w ramach administracji rządowej procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego, w celu realizacji zobowiązania do pełnego i terminowego wdrożenia oraz stosowania prawa UE.
 • Koordynacja w ramach administracji rządowej postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską wobec Polski, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE, w celu ograniczenia liczby postępowań sądowych oraz uniknięcia ewentualnych kar.
 • Sporządzanie ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE na potrzeby Ministerstwa, administracji rządowej i innych organów państwa, w celu zapewnienia wsparcia eksperckiego oraz jednolitej i zgodnej z prawem UE wykładni prawa krajowego.
 • Uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Rady UE oraz w innych spotkaniach międzynarodowych, w celu zapewnienia wsparcia eksperckiego przedstawicielom RP lub w celu prezentacji stanowiska RP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku prawo
 • staż pracy: co najmniej 3 lata na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość podstaw prawa Unii Europejskiej: Traktat o UE, Traktat o funkcjonowaniu UE, Karta Praw Podstawowych.
 • Znajomość aktów prawa polskiego i UE właściwych dla obszaru tego stanowiska.
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego i zasad funkcjonowania instytucji UE.
 • Umiejętność współpracy, negocjacji, wystąpień publicznych.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe podyplomowe studia kierunkowe lub studia doktoranckie w zakresie prawa UE lub w obszarze objętym zakresem obowiązków na tym stanowisku lub aplikacja prawnicza (legislacyjna, radcowska, adwokacka, sędziowska).
 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE w obszarze właściwym dla stanowiska pracy lub w administracji publicznej.
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie B2.
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany – https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4979c003d1c840ccbcadff974fff8e81 ) lub znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5700 PLN do ok. 6900 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018, poz. 1559- j.t.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Naboru i Organizacji, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Apply Online

Apply for this Job