This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 25 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: Prawa Unii Europejskiej (infrastruktura i komkurencja)

Departament Prawa Unii Europejskiej

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem UE.
 • Prezentowanie i uzgadnianie stanowiska MSZ w sprawie zgodności przepisów z prawem UE, w celu opracowania brzmienia przepisów aktów prawnych.
 • Przygotowywanie oraz prezentowanie na rozprawach pism procesowych i wystąpień, w celu zapewnienia reprezentacji RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA.
 • Koordynowanie w ramach administracji rządowej procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego, w celu realizacji zobowiązania do pełnego i terminowego wdrożenia oraz stosowania prawa UE.
 • Koordynowanie w ramach administracji rządowej postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską wobec Polski w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE, w celu ograniczenia liczby postępowań sądowych oraz uniknięcia ewentualnych kar.
 • Sporządzanie ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE na potrzeby Ministerstwa, administracji rządowej i innych organów państwa w celu zapewnienia wsparcia eksperckiego oraz jednolitej i zgodnej z prawem UE wykładni prawa krajowego.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach grup roboczych Rady UE oraz w innych spotkaniach międzynarodowych, w celu zapewnienia wsparcia eksperckiego przedstawicielom RP lub w celu prezentacji stanowiska RP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość podstaw prawa Unii Europejskiej: Traktat o UE, Traktat o funkcjonowaniu UE, Karta Praw Podstawowych.
 • Znajomość aktów prawa polskiego i UE właściwych dla obszaru tego stanowiska.
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego i zasad funkcjonowania instytucji UE.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność negocjacji.
 • Umiejętność wystąpień publicznych.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Odporność na stres.
 • Kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE w obszarze właściwym dla stanowiska pracy lub w administracji publicznej.
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie B2.
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia lub kopia dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji prawniczej.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DPUE 13/2019
Apply Online

Apply for this Job