Please register to apply for this job.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

w Centrum Informacji Konsularnej

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór i wsparcie pracowników wydziału w zakresie udzielania informacji dotyczących spraw konsularnych oraz pracy urzędów konsularnych.
 • Monitoring pracy podległych pracowników Centrum, analiza obciążenia poszczególnych stanowisk pracy oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie sprawnej i terminowej obsługi interesantów.
 • Współpraca z urzędami konsularnymi w celu przygotowywania i aktualizacji informacji przekazywanych przez pracowników wydziału dotyczących pracy poszczególnych urzędów konsularnych.
 • Gromadzenie informacji dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Centrów Informacji oraz możliwością ich zastosowania w pracy wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze konsularnym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość jednego z języków UE lub innego na poziomie C1.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o służbie zagranicznej, Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, ustawy Prawo konsularne, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o dokumentach paszportowych, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania, kierowania zespołem.
 • Orientacja na klienta, zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w pracy w placówce zagranicznej w obszarze konsularnym, w tym co najmniej rok w kierowaniu pracą zespołu.
 • Znajomość innego języka obcego niż deklarowany w wymaganiach niezbędnych na poziomie B2.
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi interesanta oraz obsługi specjalistycznych programów komputerowych do obsługi interesantów w tym konsularnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DK 19/2019
14 total views, 1 today Print Job