This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 8 May 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej

ZAKRES ZADAŃ

 • Odpowiedzialność za przygotowanie propozycji decyzji w obszarze budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE, mających wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej RP w celu wypracowania nowych rozwiązań służących realizacji interesów RP.
 • Uczestniczenie w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, samodzielnie podejmując decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celu. Przygotowywanie instrukcji dla przedstawiciela RP, opiniowanie, zgłaszanie uwag, uczestniczenie w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych w obszarze instrumentów zewnętrznych UE oraz budżetu rocznego UE. Uczestniczenie w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych.
 • Wykonywanie złożonych analiz samodzielnie tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu instrumentów zewnętrznych UE oraz budżetu rocznego UE oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych, w celu wypracowania projektu stanowiska RP. Przekazywanie wkładu w prace analityczne prowadzone przez innych pracowników Departamentu.
 • Koordynowanie i prowadzenie negocjacji krajowych z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi lub w ramach resortu w celu wypracowania projektu stanowiska RP i mandatu negocjacyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze problematyki europejskiej lub problematyki ekonomicznej lub w obszarze budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE lub doświadczenie w pracy naukowej w jednym z ww. obszarów.
 • Znajomość języków: angielskiego na poziomie C1 i języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „EU confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość polityk UE właściwych dla budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE.
 • Znajomość procesu finansów publicznych UE, założeń i celów polityki zagranicznej RP.
 • Znajomość funkcjonowania administracji państwowej oraz instytucji UE.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym, w języku obcym.
 • Umiejętności: współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, negocjacji, analitycznego myślenia, samodzielności i inicjatywy, wystąpień publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia lub prawo lub stosunki międzynarodowe lub integracja europejska lub politologia lub studia podyplomowe w ww. obszarze.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie spraw dotyczących współpracy z UE.
 • Znajomość języków: inny niż angielski język urzędowy UE na poziomie C1.
 • Szkolenia z zakresu procesu decyzyjnego UE i negocjacji międzynarodowych.
 • Umiejętność przygotowania analiz ilościowych.
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego lub niemieckiego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „EU confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości innego niż angielski języka urzędowego UE na poziomie C1.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DEUE 23/2019
Apply Online

Apply for this Job