This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 24 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obiegu informacji krytycznej

Departament Konsularny

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie całodobowego monitoringu bieżącej sytuacji międzynarodowej pod kątem sytuacji kryzysowych i zdarzeń szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej w celu zapewnienia Kierownictwu, komórkom organizacyjnym MSZ i placówkom zagranicznym bieżącego dostępu do informacji niezbędnych do adekwatnej realizacji zadań statutowych.
 • Zapewnianie prawidłowego przepływu informacji krytycznej pomiędzy placówkami i centralą w celu realizacji zadań statutowych.
 • Weryfikowanie w kontakcie z placówkami zagranicznymi i na podstawie dostępnych źródeł oraz dokonywanie wstępnej selekcji informacji krytycznej w celu przygotowania rzetelnych raportów i cyklicznych materiałów informacyjnych.
 • Uczestniczenie w działalności informacyjnej prowadzonej przez MSZ i placówki zagraniczne w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w celu zapewnienia obywatelom polskim dostępu do informacji istotnych dla ich bezpieczeństwa podczas podróży za granicę.
 • Wykonywanie działań na rzecz Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia sprawnej realizacji jego zadań.
 • Udzielanie, poza godzinami pracy urzędu i w dni wolne od pracy, podstawowych informacji dotyczących organizacji i zasad działania MSZ oraz placówek zagranicznych w celu zapewnienia odbiorcom indywidualnym i instytucjom zewnętrznym informacji o pracy urzędu, w szczególności z zakresu problematyki konsularnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Zgoda na poddanie się badaniom sprawdzającym odpowiedni stan zdrowia psychicznego i fizycznego pozwalający na pracę w trudnych warunkach i systemie zmianowym.
 • Znajomość jednego z języków UE lub innego języka obcego na poziomie C1.
 • Znajomość aktów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Wiedza o współczesnym świecie i krajach.
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w obszarze konsularnym w placówce zagranicznej.
 • Znajomość aktów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym na poziomie państwa i resortu, w tym procedur reagowania kryzysowego w sytuacjach o charakterze humanitarnym, dotyczących bezpieczeństwa obywateli RP i polskich placówek za granicą, zdarzeń istotnych dla interesów i wizerunku Polski w świecie oraz znajomość zasad funkcjonowania MSZ w sytuacjach kryzysowych o charakterze konsularnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka obcego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 778).
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
 • Zgoda na poddanie się badaniom sprawdzającym odpowiedni stan zdrowia psychicznego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DK 34/2019
Apply Online

Apply for this Job