This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 15 May 2019

Job Description

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: promocji

w Zespole Promocji w Biurze Komunikacji i Promocji

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności w zakresie planowania i koordynowania pod względem merytorycznym wydarzeń o charakterze promocyjnym resortu sprawiedliwości;
 • Opracowywanie merytoryczne materiałów promocyjnych dotyczących resortu sprawiedliwości we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • Stała współpraca z poszczególnymi komórkami ministerstwa w celu organizacji działań promocyjnych;
 • Prowadzenie czynności w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań promocyjnych w przedsięwzięciach wymagających takiej współpracy;
 • Przygotowywanie projektów zapotrzebowania i innych dokumentów, służących realizacji działań o charakterze promocyjnym;
 • Przygotowywanie oraz opracowywanie materiałów, analiz i zestawień promocyjnych;
 • Przygotowywanie analiz i zestawień w ramach wymaganej w administracji rządowej sprawozdawczości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w organizacji przedsięwzięć promocyjnych;
 • umiejętność planowania pod względem merytorycznym wydarzeń o charakterze promocyjnym,
 • umiejętność opracowywania informacji o charakterze promocyjnym,
 • asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, radzenie sobie z presją, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku zarządzanie i marketing,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi medialnej,
 • Przeszkolenie w zakresie organizacji działalności promocyjnej lub organizacji imprez o charakterze promocyjny.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-454 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
Apply Online

Apply for this Job