This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Środowiska  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 9 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: zarządzania stroną internetową Ministerstwa Środowiska

w Wydziale Komunikacji Medialnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji

ZAKRES ZADAŃ

 • redagowanie i umieszczanie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (strona MŚ) pochodzących z komórek merytorycznych MŚ, dbając o ich czytelność, poprawność językową i zgodność z wymogami dostępności (WCAG 2.0) i zasadami pozycjonowania (SEO) oraz poprawność obsługi strony MŚ poprzez stały kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji
 • udział w tworzeniu polityki informacyjnej MŚ i promowaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, m.in. poprzez proponowanie i przygotowywanie, we współpracy z komórkami merytorycznymi MŚ lub po uzyskaniu od nich wkładu, informacji na stronę MŚ i profile MŚ w mediach społecznościowych oraz wydarzeń medialnych z udziałem kierownictwa MŚ
 • współpraca z komórkami merytorycznymi MŚ, m.in. poprzez audytowanie poszczególnych części strony MŚ
 • inicjowanie, przygotowywanie i koordynowanie zamówień publicznych dotyczących funkcjonowania strony MŚ i profili MŚ w mediach społecznościowych
 • przygotowywanie, na podstawie materiałów otrzymanych z komórek merytorycznych, odpowiedzi na zapytania mediów
 • wspieranie Rzecznika Prasowego MŚ w realizacji polityki informacyjnej, w tym przygotowywanie na potrzeby Rzecznika Prasowego Ministra Środowiska informacji i komunikatów prasowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych: filologia polska lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub PR lub medioznawstwo
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy obejmującej tworzenie i redagowanie tekstów w mediach lub wydawnictwie lub reklamie lub PR
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość Prawa prasowego, Prawa zamówień publicznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • znajomość zasad poprawnej polszczyzny
 • znajomość mediów społecznościowych
 • podstawowa znajomość języka html
 • umiejętność redakcji tekstów
 • umiejętność obsługi systemów zarządzania treścią stron www (CMS)
 • komunikacja
 • współpraca
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych: filologia polska lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub PR lub medioznawstwo
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy obejmującej tworzenie i redagowanie tekstów w mediach lub wydawnictwie lub reklamie lub PR (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DEKgłsp38/2019Możliwość aplikowania ONLINE na stronie internetowej
  https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/
  Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej.
Apply Online

Apply for this Job