This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Środowiska <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 28 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: wdrażania najlepszych dostępnych technik i pozwoleń zintegrowanych oraz obsługi związanych z tym narzędzi informatycznych

w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i udzielonych pozwoleń zintegrowanych oraz udział w rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji nt. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) m.in. poprzez przygotowywanie i przekazywanie treści do serwisu internetowego EKOPORTAL oraz obywatel.gov.pl
 • udział w organizacji szkoleń na temat najlepszych dostępnych technik (BAT) i pozwoleń zintegrowanych dla pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli przemysłu
 • współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie spraw o zwrot opłaty rejestracyjnej za rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • inicjowanie wykonania ekspertyz i prac na temat najlepszych dostępnych technik (BAT), gromadzenie informacji dotyczących BAT
 • prowadzenie budżetu tradycyjnego i zadaniowego w ramach prac wydziału
 • udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie oraz skargi i interwencje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • sprawowanie nadzoru nad przeprowadzanymi przez organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych okresowymi analizami tych pozwoleń
 • analizowanie przekazanych do Ministerstwa wniosków podmiotów gospodarczych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub administracji publicznej
 • wiedza z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • komunikacja
 • współpraca
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DZŚsp80/2018
  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji
52 total views, 1 today Print Job