This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Środowiska  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obsługi asystenckiej Pełnomocnika Rządu ds. Prezydencji Konferencji Stron

w Wydziale ds. Komunikacji i Priorytetów Prezydencji

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnianie obsługi organizacyjnej i merytorycznej, w tym w zakresie bieżących działań informacyjno-promocyjnych i kancelaryjno-biurowych Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron
 • przygotowywanie tez i materiałów informacyjnych dotyczących pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)
 • utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i prowadzenie uzgodnień dotyczących merytorycznych przygotowań, przebiegu i oczekiwanych rezultatów COP24, z krajowymi jednostkami administracji publicznej centralnej i samorządowej, jednostkami naukowymi i badawczymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (m.in. World Wide Fund for Nature, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), podmiotami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami oraz partnerami zagranicznymi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej o charakterze sekretarskim lub asystenckim lub we współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość założeń polskiej, unijnej i światowej polityki klimatycznej
 • wiedza z zakresu polityki klimatycznej: trendy, technologie, perspektywy, stan badań itp.
 • znajomość zasad zarządzania projektowego
 • znajomość przepisów dotyczących polityki klimatycznej (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokół z Kioto, Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, Porozumienie paryskie, Katowicki Pakiet Klimatyczny),
 • znajomość przepisów dotyczących sektora energetycznego (m.in. Prawo energetyczne, ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych)
 • znajomość przepisów dotyczących sektora transportowego (m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów)
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celówkomunikacja
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej o charakterze sekretarskim lub asystenckim lub we współpracy międzynarodowej (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: BPsp26/2019
Apply Online

Apply for this Job