This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 10 May 2019

Job Description

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: polityki klimatycznej

w Wydziale do spraw Polityki Klimatycznej w Biurze do spraw Prezydencji Konferencji Stron

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w pracach polskiego zespołu negocjacji klimatycznych w procesie UNFCCC, w tym zapewnienie wsparcia w przygotowywaniu dokumentów rządowych i unijnych, takich jak instrukcje, odpowiedzi na interpelacje czy analizy i raporty w zakresie szczegółowych aspektów polityki klimatycznej
 • aktywny udział w negocjacjach na szczeblu grup eksperckich i tematycznych w ramach WPIEI-CC, zespołu negocjacyjnego UE oraz innych organów międzynarodowych w zakresie polityki klimatycznej, jak również analizowanie dokumentów przedłożonych do dyskusji, w porozumieniu z innymi komórkami Ministerstwa Środowiska oraz resortami współpracującymi przygotowywanie projektów stanowisk Polski w zakresie polityki klimatycznej i prezentowanie ich na forum grup eksperckich
 • gromadzenie i analizowanie informacji na temat stanowisk innych państw, a także nieformalnych opinii ich przedstawicieli, dotyczących procesu negocjacji klimatycznych
 • wspomaganie koordynacji międzyresortowego Zespołu negocjacji klimatycznych, w szczególności w zakresie przekazywania i międzyresortowego uzgadniania stanowiska Polski wobec projektów stanowisk, opracowań i dokumentów WPIEI-CC oraz jej grup eksperckich i tematycznych, a także organizacji międzyresortowych spotkań krajowych i wyjazdów zagranicznych
 • opracowywanie wkładów i opiniowanie projektów stanowisk rządu, instrukcji, dokumentów związanych z procedurą zawierania przez Polskę umów międzynarodowych, konkluzji oraz dokumentów strategicznych, analiz, raportów i innych materiałów merytorycznych, a także materiałów tezowo-informacyjnych dla Kierownictwa resortu z zakresu zmian klimatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w tym co najmniej 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego, Pakietu katowickiego
 • znajomość procesu decyzyjnego UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • myślenie analityczne
 • negocjowanie
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub ekonomii lub stosunków międzynarodowych lub prawa
 • znajomość systemu instrukcji wdrażających politykę energetyczno-klimatyczną na poziomie globalnym, UE i krajowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub ekonomii lub stosunków międzynarodowych lub prawa

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawaw zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: BPstsp22/2019
Apply Online

Apply for this Job