This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: ochrony zasobów przyrodniczych w parkach narodowych

w Wydziale Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie projektów rozstrzygnięć Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia parkom narodowym zgody na rozporządzenie nieruchomościami, po przeprowadzeniu analizy zasadności takiego działania z punktu widzenia ochrony walorów przyrodniczych
 • Opracowywanie projektów podziałów dotacji budżetowych dla parków narodowych na realizację ich zadań oraz monitorowanie prawidłowość ich wydatkowania
 • Koordynowanie działań związanych z wykorzystywaniem majątku trwałego oraz majątku ruchomego przez parki narodowe
 • Opiniowanie wniosków parków narodowych dotyczących realizacji wykupów i pierwokupów nieruchomości w parkach narodowych
 • Rozpatrywanie skarg na czynności związane z przeprowadzonymi przez parki narodowe przetargami dotyczącymi rozporządzenia nieruchomościami
 • Koordynowanie realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez parki narodowe działalności gospodarczej
 • Udział w kontrolach prowadzonych w parkach narodowych
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz senatorskie, pytania mediów dotyczące funkcjonowania parków narodowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody lub rozliczania finansów publicznych lub gospodarowania mieniem państwowym
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody lub rozliczania finansów publicznych lub gospodarowania mieniem państwowym (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DOPstsp41/2019.
  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej.

  https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DOPstsp41_2019

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie w wymagań niezbędnych
3. zadanie praktyczne typu case study
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Apply Online

Apply for this Job