This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: najlepsi najlepsi technik i współpraca z Komisją Wspólnoty

w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowisku

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w spotkaniach i przedstawieniach zawartych w Ministerstwie Środowiska na forum Unii Europejskiej, w zakresie zagadnień związanych z zaleceniami dotyczącymi zastosowania przemysłowego IED
 • Udział w pracach Technicznych Grup Roboczych dla branż przemysłowych w Biurze IPPC w Sewilli i przedstawianie działań Ministra Środowiska, w zakresie informacji o usługach technicznych, w zakresie głównych aplikacji technicznych
 • udział w stosowaniu przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego stosowania usług i ich kontroli oraz w praktyce legislacyjnej w tym zakresie
 • inicjowanie działań pozalegislacyjnych z zakresu emisji przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • udzielane wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania i interpretacje poselskie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa zintegrowanego stosowania i ograniczania zakresu
 • inicjowanie wykonania ekspertyz i praktyka na temat Najlepszych dostępunych Technik (BAT), zbieranie informacji dotyczących BAT
 • udział w zarządzaniu cyfrową wersją dokumentu o wydaniu zintegrowanego i udzielonego zezwolenia na zintegrowane oraz rozpowszechnianie i uwzględnianie informacji nt. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) m.in. poprzez przygotowanie i wykorzystanie treści do serwisu internetowego EKOPORTAL oraz obywatel.gov.pl
 • analizowane przesyłane do Ministerstwa raportów operacyjnych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych w zakresie spełniania wymagań z Najlepszych Dostępnych Technik

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • 2 lata doświadczenia w przygotowaniu ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość prawa Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie umów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • znajomość Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkoleniu wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzonych 2 lata doświadczenia w przygotowaniu ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełny wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. Świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnieniu tego wymagania – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym poprosić o załączniki tłumaczenie na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 21.10.2019
 • Dane decyduje: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DZŚstsp472019 Możliwości aplikacji ONLINE na stronie internetowej
  https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne- obejmuje-w-ms /
  Zachęcamy do tworzenia aplikacji w formie aplikacji.
Apply Online

Apply for this Job