This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Środowiska poszukuje starszego specjalisty w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Środowiska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 1 Jun 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityk środowiskowych, w tym w ramach strategii „Europa 2020”, oraz koordynacja spraw dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Udział w opracowywaniu, w tym także we współpracy z innymi pracownikami Departamentu i resortu, opiniowaniu stanowisk rządu i instrukcji, jak również w negocjowaniu zapisów w raportach oraz konkluzjach w zakresie tematycznym prowadzonych spraw
 • Udział w realizacji projektu pilotażowego w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), a także innych projektów związanych z promocją i wdrażaniem circular economy na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie obowiązków leżących po stronie Ministra Środowiska
 • Udział w opracowywaniu, w tym także we współpracy z innymi resortami oraz instytucjami międzynarodowymi, jak również opiniowaniu analiz, raportów oraz innych dokumentów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Współpraca przy realizacji i promocji projektów związanych ze wsparciem sektora ekoinnowacji i technologii środowiskowych (w tym Greenevo, ETV i in.) w ramach zadań leżących w kompetencji Ministra Środowiska
 • Udział w pracach zespołów, komitetów, międzynarodowych grup roboczych w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów oraz wdrażania zasad sprzyjających przejściu na model gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Realizacja zadań na rzecz wsparcia wdrażania polityki resortu w zakresie rozwoju i promocji ekoinnowacji i technologii środowiskowych oraz innych inicjatyw będących narzędziami transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie realizowanych na stanowisku zadań, krajowej i unijnej polityki w zakresie tematycznym realizowanych na stanowisku zadań, problematyki zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) w zakresie realizowanych na stanowisku zadań
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • kreatywność
 • negocjowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZMstsp29/2017
Apply Online

Apply for this Job