This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 3 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: oceny skutków regulacji

w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prawnych w Departamencie Analiz i Strategii

ZAKRES ZADAŃ

 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych albo projektów założeń do projektów ustaw, w szczególności opiniowanie dołączonych do ww. dokumentów ocen skutków regulacji i testów regulacyjnych. Opiniowanie ocen skutków regulacji ex-post przygotowywanych w komórkach organizacyjnych.
 • Identyfikowanie propozycji regulacyjnych, które ze względu na swoje znaczenie lub występujące tendencje wymagają pogłębionej analizy.
 • Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do opiniowania OSR identyfikacja źródeł informacji umożliwiających weryfikacje poprawności analiz (np. statystyk, wyliczeń kosztów), trafności i adekwatności, wniosków, prognoz, rekomendacji zawartych w opiniowanych przez pracownika OSR.
 • Przygotowywanie syntetycznych opracowań dla członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zadań i działań Departamentu.
 • Pozyskiwanie i gromadzenie informacji służących analizie wybranych interwencji publicznych w obszarze zdrowia.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie oraz pism związanych z bieżącą pracą Departamentu.
 • Wspieranie innych pracowników Departamentu w wykonywaniu ich zadań służbowych oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych służbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub prawa
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • szeroka wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia
 • znajomość wskaźników ekonomicznych i podstawowych zastosowań dla nich
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość struktury i organizacji Ministerstwa Zdrowia
 • komunikatywność
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku bezpośrednio związanym z oceną skutków regulacji jako oceniający, lub na stanowisku związanym z opracowywaniem (lub czynnym uczestniczeniem w opracowywaniu) ocen skutków regulacji do projektów aktów normatywnych
 • znajomość metodyki dokonywania oceny skutków regulacji z prawnego punktu widzenia
 • znajomość zasad legislacji i przebiegu procesu legislacyjnego
 • znajomość statystyki, w tym narzędzi udostępnianych przez GUS
 • znajomość finansów publicznych
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem: „główny specjalista ds. oceny skutków regulacji w Departamencie Analiz i Strategii (poz. 2068)”
Apply Online

Apply for this Job