This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Zdrowia <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 9 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Organizacji Międzynarodowych, Departament Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia w zakresie współpracy z Radą Europy oraz Światową Organizacją Zdrowia w wybranych aspektach. Prowadzenie bieżącej korespondencji ze strukturami tych organizacji, przedstawicielstwami RP przy tych organizacjach oraz właściwymi komórkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • Przygotowywanie udziału członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz koordynowanie udziału ekspertów resortu w spotkaniach, organizowanych przez ww. organizacje międzynarodowe, a także wizyt przedstawicieli tych organizacji w Polsce.
 • Koordynowanie wypełniania przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych. Koordynowanie wypracowywania stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącego związania się przez Polskę aktami prawa międzynarodowego.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, strategii, dokumentów wyznaczających kierunki polityki rządu oraz zarządzeń Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego MZ w zakresie właściwości Wydziału.
 • Współpraca w przygotowywaniu stanowiska Ministerstwa Zdrowia w kwestiach pozostających w kompetencjach resortu.
 • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa lub Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej lub administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość systemu organizacji międzynarodowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy dokumentów,
 • zdolności organizacyjne i koordynowania działań,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, prawa lub dziedzin pokrewnych albo studia podyplomowe w zakresie stosunków międzynarodowych, politologii, prawa międzynarodowego lub administracji publicznej,
 • przeszkolenie z protokołu dyplomatycznego lub systemu zdrowia lub zdrowia publicznego,
 • znajomość innego języka ONZ na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej – poz. 2022, umowa na zastępstwo”
131 total views, 2 today Print Job