This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Zdrowia <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 7 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej, Departament Polityki Zdrowotnej

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programów polityki zdrowotnej dotyczących potrzeb zdrowotnych oraz zgodnych z aktualnymi przepisami prawa,
 • uczestniczenie w prowadzeniu procedur konkursowych w celu wyłonienia realizatorów programów polityki zdrowotnej; przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programów polityki zdrowotnej, włącznie z monitorowaniem i rozliczaniem umów zawartych w ramach programów polityki zdrowotnej,
 • udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie opinii, w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Wydziału, opracowywanie wstępnych projektów aktów prawnych oraz współuczestnictwo w procedurach legislacyjnych z zakresu zadań Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków do DNKiS o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizacje zadań w ramach programów polityki zdrowotnej,
 • opracowywanie protokołów zakończenia realizacji programów polityki zdrowotnej i raportów końcowych z realizacji programów polityki zdrowotnej,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wystąpienia podmiotów prawa międzynarodowego (Światowa Organizacja Zdrowia, Komisja Europejska, itp.) oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału, w tym opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych programach polityki zdrowotnej na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
 • współpraca z ekspertami z różnych dziedzin medycyny oraz konsultantami w ochronie zdrowia w zakresie realizacji zadań Wydziału,
 • monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach programów polityki zdrowotnej pozostających we właściwości Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, medyczne, ekonomiczne lub z zakresu zdrowia publicznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Ms Office.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 19.11.2018 r. pod adresem:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej w Departamencie Polityki Zdrowotnej (poz. 2053)”
104 total views, 1 today Print Job