This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Planowania Programów w Departamencie Zdrowia Publicznego i Rodziny

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów ustawy budżetowej i o finansach publicznych w zakresie właściwości Departamentu i Wydziału, w tym spraw dotyczących bieżącej działalności Departamentu ujętych w planach;
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i koordynowaniem działań ukierunkowanych na promocję zdrowia oraz profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych stanowiących największe obciążenie dla systemu ochrony zdrowia , w tym prowadzenie spraw związanych z planowaniem realizacji Narodowego Programu Zdrowia, programów polityki zdrowotnej oraz programów finansowanych z innych źródeł niż budżet państwa – w tym nadzór nad aspektami formalno-prawnymi w zakresie właściwości Departamentu i Wydziału;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnym Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji NPZ oraz innymi organami administracji, w tym udział w spotkaniach związanych z planowaniem i koordynowaniem działań ukierunkowanych na promocję zdrowia oraz profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych stanowiących największe obciążenie dla systemu ochrony zdrowia;
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem realizacji obowiązków ustawowych o charakterze koordynacyjnym i monitorującym nałożonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), w tym we współpracy z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi;
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych, odnoszących się do zagadnień z zakresu kompetencji Wydziału
 • Opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań Wydziału;
 • Koordynowanie procedury opiniowania dokumentów i przygotowywania instrukcji na posiedzenia grup roboczych, komitetów Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej oraz posiedzeń COREPER, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także uczestnictwa przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w posiedzeniach tych organów, w zakresie spraw pozostających we właściwości Departamentu;
 • Koordynowanie działań Departamentu związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach i gremiach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Rady Europy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz zdrowia publicznego,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w ochronie zdrowia,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.09.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
  lub mailowo na adres: rekrutacja@mz.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
  z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Planowania Programów w Departamencie Zdrowia Publicznego i Rodziny – umowa na zastępstwo (poz. 2185) ”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 276.

Apply Online

Apply for this Job