This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Zdrowia poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Planowania Program贸w w Departamencie Zdrowia Publicznego i Rodziny

ZAKRES ZADA艃

 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z realizacj膮 przepis贸w ustawy bud偶etowej i o finansach publicznych w zakresie w艂a艣ciwo艣ci Departamentu i Wydzia艂u, w tym spraw dotycz膮cych bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Departamentu uj臋tych w planach;
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z planowaniem i koordynowaniem dzia艂a艅 ukierunkowanych na promocj臋 zdrowia oraz profilaktyk臋 przewlek艂ych chor贸b niezaka藕nych stanowi膮cych najwi臋ksze obci膮偶enie dla systemu ochrony zdrowia , w tym prowadzenie spraw zwi膮zanych z planowaniem realizacji Narodowego Programu Zdrowia, program贸w polityki zdrowotnej oraz program贸w finansowanych z innych 藕r贸de艂 ni偶 bud偶et pa艅stwa 鈥 w tym nadz贸r nad aspektami formalno-prawnymi w zakresie w艂a艣ciwo艣ci Departamentu i Wydzia艂u;
 • Wsp贸艂praca z innymi kom贸rkami organizacyjnym Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji NPZ oraz innymi organami administracji, w tym udzia艂 w spotkaniach zwi膮zanych z planowaniem i koordynowaniem dzia艂a艅 ukierunkowanych na promocj臋 zdrowia oraz profilaktyk臋 przewlek艂ych chor贸b niezaka藕nych stanowi膮cych najwi臋ksze obci膮偶enie dla systemu ochrony zdrowia;
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z zapewnieniem realizacji obowi膮zk贸w ustawowych o charakterze koordynacyjnym i monitoruj膮cym na艂o偶onych ustaw膮 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), w tym we wsp贸艂pracy z administracj膮 rz膮dow膮, samorz膮dow膮 i organizacjami pozarz膮dowymi;
 • Opiniowanie projekt贸w akt贸w prawnych i dokument贸w rz膮dowych, odnosz膮cych si臋 do zagadnie艅 z zakresu kompetencji Wydzia艂u
 • Opracowywanie informacji i sprawozda艅 o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministr贸w, Sejmu, Senatu, Najwy偶szej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosk贸w, a tak偶e przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zada艅 Wydzia艂u;
 • Koordynowanie procedury opiniowania dokument贸w i przygotowywania instrukcji na posiedzenia grup roboczych, komitet贸w Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej oraz posiedze艅 COREPER, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a tak偶e uczestnictwa przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w posiedzeniach tych organ贸w, w zakresie spraw pozostaj膮cych we w艂a艣ciwo艣ci Departamentu;
 • Koordynowanie dzia艂a艅 Departamentu zwi膮zanych z cz艂onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach i gremiach mi臋dzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, Organizacji Narod贸w Zjednoczonych, 艢wiatowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Wsp贸艂pracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Rady Europy.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych finans贸w publicznych oraz zdrowia publicznego,
 • znajomo艣膰 procedur administracyjnych,
 • komunikatywno艣膰,
 • umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • umiej臋tno艣膰 analitycznego my艣lenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie ekonomiczne,
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w ochronie zdrowia,
 • komunikatywna znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 12.09.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00鈥952 Warszawa
  lub mailowo na adres: rekrutacja@mz.gov.pl (wymagane w og艂oszeniu o艣wiadczenia powinny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane przez kandydata i przes艂ane w formie skanu)
  z dopiskiem: 鈥瀞tarszy specjalista w Wydziale Planowania Program贸w w Departamencie Zdrowia Publicznego i Rodziny 鈥 umowa na zast臋pstwo (poz. 2185) 鈥

INNE INFORMACJE:

W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory o艣wiadcze艅 zamieszczone s膮 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:聽www.gov.pl;聽Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i sta偶e.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie o艣wiadczenia musz膮 by膰 opatrzone dat膮 i podpisane w艂asnor臋cznie.
W przypadku przesy艂ania aplikacji mailowo najp贸藕niej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci musz膮 dostarczy膰 do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem o艣wiadczenia, w tym w艂asnor臋cznie podpisane: o艣wiadczenie kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji, o艣wiadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych, o艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokument贸w w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacj膮 z naboru.
Do sk艂adania dokument贸w zach臋camy osoby niepe艂nosprawne, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w niniejszym og艂oszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du) nie b臋d膮 rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokument贸w w j臋zyku obcym nale偶y do艂膮czy膰 ich t艂umaczenie na j臋zyk polski dokonane przez t艂umacza przysi臋g艂ego.
Po zako艅czeniu procesu naboru oferty niespe艂niaj膮ce wymaga艅 formalnych oraz wszystkie pozosta艂e oferty z wyj膮tkiem oferty wybranego kandydata podlegaj膮 zniszczeniu po up艂ywie
3 miesi臋cy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr telefonu: (22) 63 49 276.

Apply Online

Apply for this Job