This job listing has expired and may no longer be relevant!

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 5 Dec 2018

Job Description

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji

Zakres zadań

 • udzielanie wsparcia na każdym etapie realizacji projektów / grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz umów finansowanych z innych źródeł, w tym z Narodowego Programu Zdrowia;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem rzeczowo-finansowym poszczególnych projektów / grantów / umów;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z zawartymi umowami;
 • zapewnienie terminowej realizacji zadań zarówno od strony merytorycznej (współpraca z poszczególnymi komórkami merytorycznymi), jak i finansowej (współpraca z działem finansowo-księgowym);
 • sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zamówień publicznych w ramach projektów / grantów / umów (począwszy od złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, po realizację płatności);
 • przygotowywanie informacji na temat stopnia realizacji poszczególnych projektów / grantów / umów;
 • przygotowywanie i procedowanie w porozumieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (merytorycznymi oraz działem finansowo-księgowym) zmian, aneksów, etc.

Wymagania konieczne

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub stanowisku finansowo-księgowym.
 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne.
 • Dbałość o szczegóły.
 • Dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel oraz dodatkowo Symfonii.
 • Doskonałe zdolności interpersonalne, komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolności negocjacyjne.
 • Dobra organizacja pracy własnej i zespołowej.

Dodatkowym atutem będą

 • Studia wyższe (kierunki preferowane: administracja, zarządzanie, ekonomia, finanse, zdrowie publiczne, prawo).
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych.
 • Praktyczna znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz wiedza z zakresu analizy finansowej.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ani przestępstwo skarbowe.
 • Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji, ogłoszonego 03 grudnia 2018 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
   
  Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

  Dziale Kadr i Płac
  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
  ul. Chocimska 24
  00-791 Warszawa
  (II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

  w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Apply Online

Apply for this Job