This job listing has expired and may no longer be relevant!

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: EKSPERTA DS. ANALIZY BIZNESOWEJ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 31 Oct 2018

Job Description

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: EKSPERTA DS. ANALIZY BIZNESOWEJ

W DEPARTAMENCIE DS. TELEINFORMATYKI, WYDZIALE DS. PROJEKTOWANIA I ROZWOJU SYSTEMÓW W WYMIARZE 1 ETATU

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Definiowanie i rozwój standardów i procedur dotyczących analizy i projektowania systemów informatycznych.
 2. Nadzór nad realizacją prac projektowych i analitycznych.
 3. Przygotowywanie specyfikacji wymagań na systemy informatyczne.
 4. Przygotowywanie specyfikacji wymagań dla celów postępowań przetargowych.
 5. Przygotowywanie wymagań na umowy dla projektów informatycznych.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: 5 lat
 3. Znajomość języków obcych:- Język obcy: Angielski Poziom: B1
 4. Rodzaj doświadczenia: Doświadczenie z obszaru analizy biznesowej i systemowej oraz testowania oprogramowania i metod zarządzania projektami informatycznymi oraz metod budowy i wdrażania systemów teleinformatycznych – 5 lat
 5. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość: BPMN, UML, zagadnień związanych z pozyskiwaniem wymagań biznesowych dla projektów IT, modelowaniem otoczenia i procesów biznesowych oraz inżynierią oprogramowania, biegła znajomość MS Office, znajomość narzędzi CASE – preferowany Enterprise Architect oraz Aris, znajomość narzędzi typu workflow – preferowana Jira, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobre zdolności interpersonalne w zakresie pozyskiwania wiedzy i wymagań, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego uczenia się, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, nastawienie na osiąganie celów, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

• WYMOGI POŻĄDANE
Wykształcenie: Wyższe o profilu informatycznym lub pokrewne

 1. Staż pracy: 8 lat
 2. Rodzaj doświadczenia: wiedza i doświadczenie projektowe w obszarze rozwiązań dla obywatela/organizacji poza rządowych, doświadczenie w udziale/prowadzeniu projektów IT
 3. Przeszkolenie: Odbyte kursy i szkolenia z zakresu analizy biznesowej i systemowej systemów teleinformatycznych
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: umiejętność prezentacji wyników analizy i rekomendacji dla zróżnicowanego gremium odbiorców, zdolność do precyzyjnej komunikacji z przedstawicielami zespołów biznesowych oraz IT, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego uczenia się, znajomość języka SQL na poziomie średnio zawansowanym

DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załączonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 2-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 13 listopada 2018 roku

Możliwości złożenia oferty:

 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. analizy biznesowej w Departamencie ds. Teleinformatyki, Wydziale ds. Projektowania i rozwoju systemów”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. analizy biznesowej w Departamencie ds. Teleinformatyki, Wydziale ds. Projektowania i rozwoju systemów”.
94 total views, 2 today Print Job