This job listing has expired and may no longer be relevant!

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA DS. PROJEKTÓW I KONTAKTÓW Z MEDIAMI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 3 Jun 2019

Job Description

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA

DS. PROJEKTÓW I KONTAKTÓW Z MEDIAMI 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Inicjowanie oraz udział w realizowanych przez PFRON projektach związanych z rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych.
 2. Realizowanie zadań związanych z monitorowaniem informacji nt Funduszu w mediach.
 3. Opracowywanie materiałów, sporządzanie analiz nt efektywności realizowanych przez Fundusz projektów oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby komunikacji z otoczeniem.
 4. Opiniowanie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Funduszu (w tym BIP), materiałów przygotowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Funduszu.
 5. Współpraca z mediami.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 •  WYMOGI KONIECZNE
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: 3 lata
 3. Znajomość języków obcych: język angielski, poziom: komunikatywny
 4. Rodzaj doświadczenia: doświadczenie zawodowe min 3 lata
 5. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • odporność na stres
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność budowania relacji międzyludzkich.
 • WYMOGI POŻĄDANE
 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych bądź UE.


DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załączonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również  ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 13 czerwca 2019 roku.

Apply Online

Apply for this Job