This job listing has expired and may no longer be relevant!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko Specjalista ds. komunikacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 14 Aug 2019

Job Description

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko Specjalista ds. komunikacji

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Współpraca przy organizacji przedsięwzięć informacyjnych, wystaw, konkursów, konferencji, targów itp. oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie;
 2. Prowadzenie profili społecznościowych oraz zarządzanie kontentem www;
 3. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i projektów komunikatów prasowych przeznaczonych do publikacji;
 4. Obsługa mediów społecznościowych;
 5. Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej Funduszu;
 6. Opracowywanie analiz dotyczących realizowanych zadań.

Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

wymogi konieczne

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy: 3 lata

Rodzaj doświadczenia: doświadczenie z obszaru public relations oraz komunikacji społecznej

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

– znajomość zagadnień wynikających z realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– praktyczna znajomość CMS i HTML,

– umiejętność obsługi mediów społecznościowych (redagowanie tekstów pisemnych, fotografowanie, nagrywanie oraz montaż, obróbka zdjęć i materiałów audiowizualnych),

– umiejętność z zakresu organizowania konferencji prasowych, briefingów, śniadań prasowych i wywiadów,

– znajomość technik dziennikarskich i narzędzi PR,

– umiejętność śledzenia i analizowania aktualnych wydarzeń,

– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Znajomość języków obcych: język angielski, poziom: komunikatywny.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 sierpnia 2019 r.

Możliwości złożenia oferty:

 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. komunikacji w Wydziale ds. Komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu”

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:rekrutacje@pfron.org.plz tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. komunikacji w Wydziale ds. Komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 52 66.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Apply Online

Apply for this Job