This job listing has expired and may no longer be relevant!

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Apr 2019

Job Description

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, wystaw, konkursów, konferencji, targów itp. oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.
 2. Opracowywanie projektów materiałów informacyjnych.
 3. Przygotowywanie projektów komunikatów przeznaczonych do publikacji.
 4. Obsługa mediów społecznościowych.
 5. Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej Funduszu.
 6. Opracowywanie analiz dotyczących realizowanych zadań.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 •  WYMOGI KONIECZNE
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Znajomość języków obcych: język angielski, poziom komunikatywny.
 3. Staż pracy: min. 2 lata
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • wiedza z zakresu dziennikarstwa, komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność szybkiego reagowania w niespodziewanych sytuacjach
 • umiejętność budowania relacji międzyludzkich
 • WYMOGI POŻĄDANE
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane dziennikarstwo
 2. Rodzaj doświadczenia: dziennikarstwo lub kontakty z mediami lub PR

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załączonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-3.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-3.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.04.2019 r.

Możliwości złożenia oferty:

 •  za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Apply Online

Apply for this Job