This job listing has expired and may no longer be relevant!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalisty ds. promocji i informacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 11 Sep 2019

Job Description

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalisty ds. promocji i informacji

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Promowanie wydarzeń służących zmianie postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
 2. Współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, spotkań informacyjnych.
 3. Przygotowanie treści informacyjno – promocyjnych tj. odpowiednie formatowanie oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Funduszu.
 4. Konfigurowanie sprzętu audiowizualnego w celu uzyskania prawidłowego przekazu przedstawionych informacji.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy: 3 lata
 • Rodzaj doświadczenia: doświadczenie w wykonywaniu zadań dotyczących promocji, komunikacji społecznej.
 • Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
  • wiedza z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, obsługi mediów społecznościowych
  • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i struktury samorządu terytorialnego
  • odporność na stres towarzyszący wystąpieniom publicznym
  • znajomość MS Office
  • samodzielność przy realizacji zadań
  • kreatywność
  • komunikatywność
 • Szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane prawo jazdy kat. B,
 5. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-5 .

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14 %.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 września 2019 roku

Możliwości złożenia oferty:

 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji w Oddziale Podlaskim PFRON”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji w Oddziale Podlaskim PFRON”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

 

Apply Online

Apply for this Job