This job listing has expired and may no longer be relevant!

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: SPECJALISTY DS. WSPARCIA I WSPÓŁPRACY z NGO’s

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 Mar 2019

Job Description

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: SPECJALISTY DS. WSPARCIA I WSPÓŁPRACY z NGO’s

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1. Realizacja zadań wynikających ze zlecania zadań organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
2. Realizacja zadań wynikających z programów rządowych oraz realizacja programów Rady Nadzorczej PFRON.
3. Inicjowanie i realizowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym tworzenie i realizowanie projektów finansowanych ze środków UE.
4. Prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradczych na rzecz organizacji pozarządowych.
5. Monitorowanie i badanie efektywności udzielonej pomocy.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

– WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe
Staż pracy: co najmniej 2 lata
Rodzaj doświadczenia: rozliczanie projektów, w tym finansowanych ze środków UE.
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, biegła znajomość programów WORD,EXCEL, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielnie. Prawo jazdy kat. B.

– WYMOGI POŻĄDANE
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Staż pracy: 4 lata
Rodzaj doświadczenia: współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem,
  2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
  3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru, w szczególności kserokopia prawa jazdy.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21 marca 2019 roku.

Możliwości złożenia oferty:

  • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
  • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia współpracy z NGO’s w Oddziale Wielkopolskim PFRON”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO’s w Oddziale Wielkopolskim PFRON”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Apply Online

Apply for this Job