This job listing has expired and may no longer be relevant!

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: STARSZEGO EKSPERTA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: STARSZEGO EKSPERTA DS. ZARZĄDZANIA I STRATEGII

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1. opracowywanie mechanizmów usprawniających działanie Funduszu i proponowanie rozwiązań w tym zakresie,
2. monitorowanie procesów planowania strategicznego i proponowanie rozwiązań w tym zakresie,
3. przygotowywanie i prowadzenie działań z zakresu komunikacji zewnętrznej,
4. realizowanie zadań zlecanych przez Zarząd Funduszu,
5. monitorowanie realizacji zadań zlecanych przez Zarząd Funduszu jednostkom organizacyjnym Funduszu,
6. opracowywanie analiz dotyczących realizowanych zadań.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu zarządzania lub prawa lub ekonomii
Staż pracy: 10 lat
Rodzaj doświadczenia: zarządzanie (5 lat), finanse (5 lat)
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: wiedza z zakresu zarządzania, prawa, finansów, komunikacji zewnętrznej

DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załączonym pod ogłoszeniem,
2) kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.
Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4.
Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-4.
PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.
Termin składania ofert upływa w dniu: 21 stycznia 2019 r.
Możliwości złożenia oferty:
– za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
– bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Starszego Eksperta ds. zarządzania i strategii”,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Starszego Eksperta ds. zarządzania i strategii”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).
Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.
Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 50 55 657.
Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Apply Online

Apply for this Job