This job listing has expired and may no longer be relevant!

Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko w Zespole Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Rzecznik Praw Obywatelskich 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 1 Aug 2019

Job Description

Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko w Zespole Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
➢ współredagowanie strony internetowej www.rpo.gov.pl – przygotowywanie materiałów do
publikacji m.in. tekstów, zdjęć, grafik
➢ współpraca z wydawnictwami, biurami tłumaczeń, agencjami reklamowymi –
przygotowywanie warunków współpracy, pełna dokumentacja, bieżące kontakty;
➢ współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania materiałów
do przeprowadzenia postępowań na zamówienie publiczne na świadczenie usług
wydawniczych i tłumaczeniowych
➢ współpraca z mediami w zakresie bieżących działań i wydarzeń medialnych z udziałem
RPO lub pracowników Biura;
➢ wsparcie przy realizacji polityki komunikacyjnej Biura w zakresie korespondencji RPO.

Wymagania niezbędne:
− wykształcenie wyższe
− minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie redagowania tekstów
− umiejętność tworzenia i redagowania precyzyjnych informacyjnie, poprawnych językowo i stylistycznie tekstów, artykułów i informacji

Wymagania dodatkowe:
− umiejętność składu i łamania tekstów
− umiejętność redagowania i dokonywania korekty redakcyjne tekstów
− doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania lub wdrażania stron internetowych
− doświadczenie w wykorzystywaniu mediów społecznościowych w komunikacji
− znajomość zagadnień z zakresu praw człowieka;
− znajomość instytucji publicznych oraz ich funkcjonowania
− znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym
− znajomość nowoczesnych technik i narzędzi komunikacji
− znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
− dobra organizacja pracy
− terminowość
− dyspozycyjność
− komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
– CV wraz z klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia
działań przed zawarciem umowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO”.
– list motywacyjny
– kwestionariusz aplikacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

MIEJSCE SKŁADANIA I PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 z dopiskiem:
,,Nabór BDG-WSP.111.16.2019”

Apply Online

Apply for this Job