This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 22 May 2019

Job Description

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Departamencie Legalizacji Pobytu

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa krajowych punktów kontaktowych utworzonych na mocy przepisów art. 22 ust. 1 pkt 6, 8 i 8a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2094, z późn. zm.).
 • Prowadzenie pozostających w zakresie właściwości Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowań w sprawach sprzeciwów od mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139n ustawy o cudzoziemcach), mobilności studenta (art. 149b ustawy o cudzoziemcach), mobilności krótkoterminowej naukowca (art. 156b ustawy o cudzoziemcach) i mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca (art. 169a ustawy o cudzoziemcach).
 • Opracowywanie analiz i opinii dotyczących stanu prawnego w zakresie właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych.
 • Reprezentowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach będących w jego właściwości w kraju – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących migracji.
 • Udzielanie klientowi zewnętrznemu Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji w formie pisemnej lub w formie elektronicznej o aktualnym stanie prawnym w zakresie właściwości Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy z dn. 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • odbycie szkolenia z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych
 • odbycie szkolenia z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość edytora tekstu – Word
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej „Lex”
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu poświadczającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE – FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem nabór nr 47897 “główny specjalista w Departamencie Legalizacji Pobytu”
Apply Online

Apply for this Job